Neem een kijkje in de rijke historie van onze vereniging!

Bestuur

Voorzitter: Dimitri Heylen

Ondervoorzitter: Bart Broeckx

Secretaris: Gillian Heyns

Penningmeester: Herman Maes

Materiaalmeester: Patrick Weyers

Aanvullende functies: Jacques Van Waeyenbergh, Stijn Claessen, Steff Wouters en Lucas De Voldere

Statuten

art. 1
Op 25 december 1943 werd de “Kempische Scheidsrechtersvereniging van Herentals” opgericht en werden haar statuten vastgelegd. De vereniging staat bij de K.B.V.B. ingeschreven onder stamnummer 5435. Tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen van 7 september 1979, 19 juni 1981, 15 juni 1984, 14 juni 1985, 3 juni 1988, 1 juni 1990, 5 juni 1992, 3 juni 1994, 8 juni 2002, 6 juni 2003, 10 juni 2005, 12 juni 2009 en 25 mei 2018 werden de statuten gewijzigd en aangevuld.

art. 2
Het lokaal wordt gekozen in de agglomeratie van Herentals en wordt jaarlijks op de algemene vergadering vastgelegd. De bestuursvergaderingen zijn echter niet aan een vast lokaal gebonden.

art. 3
De vereniging heeft tot doel:
– scheidsrechters te recruteren, op te leiden en te vervolmaken;
– vriendschapsbanden tussen scheidsrechters te verstevigen;
– het inrichten van ontspanningsactiviteiten.

art. 4
De vereniging zal enkel de scheidsrechters groeperen, aangesloten bij de K.B.V.B., die als werkende leden worden beschouwd. Kunnen verder deel uitmaken van de vereniging:
– sympathiserende leden;
– steunende leden;
– verdienstelijke leden: personen die o.a. als scheidsrechter ontslag hebben genomen en wegens hun uitzonderlijke diensten aan de kring door de bestuursraad tot verdienstelijk lid kunnen uitgeroepen worden;
– Ereleden : zijn leden die uitzonderlijke diensten aan de kring hebben bewezen, niet meer actief zijn als scheidsrechter en minstens 25 jaar lid zijn.

art. 5
Vanaf het seizoen 2022-2023 betalen alle leden 20 euro lidgeld . Onder alle leden wordt verstaan : werkende, sympathiserende, verdienstelijke en ereleden. Beginnende scheidsrechters hebben recht op één jaar gratis lidmaatschap. Dwz. dat de beginners van september een volledig seizoen gratis lid worden. Zij die starten in februari betalen in september van het daarop volgende seizoen de helft van het verschuldigde lidgeld. Tevens kunnen al deze scheidsrechters, indien zij als lid aansluiten, aanspraak maken op een gratis deelname aan het banket, evenwel na één jaar als actief scheidsrechter. Al de leden die op 1 oktober hun lidgeld niet hebben betaald, worden als ontslagnemend aanzien tot de bijdrage is vereffend. Alle leden geven, door betaling van hun lidgeld, stilzwijgend de toestemming dat KKSVHo hun persoonlijke gegevens (GSM-nummer, adres, e-mail) mag gebruiken in functie van de interne communicatie van de vereniging. Deze gegevens zullen niet op de website gepubliceerd worden

art. 6
De uitsluiting uit de vereniging zal uitgesproken worden door de bestuursraad bij meerderheid van geheime stemming, tegen elk lid dat aan zijn eer en aan zijn plichten tegenover de vereniging zou tekort gekomen zijn, of dat door zijn gedrag of zijn daden, de belangen en de goede naam van de vereniging zou hebben aangetast. De uitsluiting zal slechts kunnen geschieden, nadat het lid in zijn middelen van verdediging gehoord werd. Het lid zal per aangetekend schrijven opgeroepen worden. Meldt belanghebbende zich niet aan, dan zal de bestuursraad beslissen zonder hem te aanhoren.

art. 7
In minder ernstige gevallen zal het lid tot de orde geroepen worden en zal een laatste waarschuwing gegeven worden voor de definitieve uitsluiting.

art. 8
Elk lid, dat door de officiële bondsinstanties “van ambtswege” wordt ontslagen, of waarop de PSC “Geen beroep meer wordt gedaan”, zal uit de vereniging worden uitgesloten.

art. 9
Een bestuurslid dat driemaal achter elkaar op een bestuursvergadering zonder geldige reden afwezig blijft, en de voorzitter of de secretaris niet verwittigd heeft, wordt geschorst uit zijn functie van bestuurslid en wordt vervangen door een door het bestuur aan te duiden opvolger. De secretaris stelt de belanghebbende hiervan in kennis, nadat dit tijdens de bestuursvergadering werd beslist. Bovendien wordt ervan de bestuursleden verwacht zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de activiteiten van SVPA en de eigen organisaties.

art. 10
Al de leden verlenen kosteloos hun medewerking. De gemaakte onkosten zullen echter vergoed worden. Bij betwisting beslist het bestuur.

art. 11
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursraad van maximum 10 leden, samengesteld als volgt:
– een voorzitter
– een ondervoorzitter
– een secretaris
– een schatbewaarder
– een feestbestuurder
– een sportverantwoordelijke
– vier raadsleden
Deze raad kan uitgebreid worden met één of twee aangesloten leden die door het bestuur zelf aangenomen worden als secretaris of schatbewaarder, of als helper van de schatbewaarder of secretaris.

art. 12
Taken:
– de voorzitter: waakt over de toepassing van de statuten. Hij leidt de vergaderingen en zorgt dat de verschillende punten van de dagorde worden afgehandeld (deze dagorde wordt opgesteld door voorzitter en secretaris). Hij kan de vergadering beleggen of verdagen in overleg met de secretaris. Ingeval van gelijkheid van stemmen telt zijn stem dubbel. De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid.
– de ondervoorzitter: neemt de taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid.
– de secretaris: is gelast met de opstelling van het verslag van iedere bestuursvergadering. Hij bewaart alle briefwisseling in het archief en behandelt de briefwisseling. De voorzitter en de ondervoorzitter worden van alle voorname briefwisseling op de hoogte gebracht.
– de schatbewaarder: hij alleen is gelast met de ontvangsten en de uitgaven die hij inschrijft in een officieel kasboek. Hij is gehouden tijdens iedere bestuursvergadering een toestand van de kas voor te leggen. Hij is gelast met de uitreiking van de ledenkaarten. De schatbewaarder is in zijn geheel verantwoordelijk voor de kas en de fondsen van de vereniging. Hij zal zoveel mogelijk betalingen per overschrijving doen langs een bankrekening. De spaarboekjes worden bewaard bij de schatbewaarder. De schatbewaarder en de voorzitter hebben een handtekening voor de spaarboekjes. Zonder de handtekening van één van beiden kan geen geld afgehaald worden.
– de feestbestuurder: hij leidt het feestcomité en legt voorstellen, realisaties, prijzen, ed. ter goedkeuring voor aan het bestuur. – de raadsleden: zullen mee instaan voor allerlei organisaties binnen de vereniging. Zij zullen zich eveneens kandidaat stellen om verantwoordelijk te zijn voor o.a. sport-, feest- of tombolacommissie.

art. 13
Alle vergaderingen in het kader van het scheidsrechterwezen zullen door iemand, aangeduid tijdens de bestuursvergadering, bijgewoond worden.

art. 14
Wanneer hogergenoemde leden hun taak niet volbrengen volgens de statuten, kan bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de bestuursraad in de loop van het seizoen een opvolger aangesteld worden, die het mandaat van zijn voorganger verderzet tot de volgende bestuursverkiezingen. Dit is eveneens het geval wanneer een bestuurslid ontslag neemt en moet vervangen worden.

art. 15
Verkiezingen:
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder, sportverantwoordelijke, feestbestuurder en de vijf raadsleden worden gekozen voor een periode van twee jaar om aldus de continuïteit van de vereniging te garanderen. Om echter nieuwe kandidaten toe te laten, zal de helft van het bestuur dus jaarlijks herkiesbaar zijn. Er moet echter over gewaakt worden dat de voorzitter en de secretaris nooit gelijktijdig uittredend zijn. De uittredende bestuursleden kunnen steeds terug herkozen worden. De kandidaten worden gekozen door de algemene vergadering : de helft der stemmen zijn nodig om gekozen te zijn. Wanneer meerdere kandidaten voor de vier vrije plaatsen de helft der stemmen behalen, gaat het voordeel naar degene die de meeste stemmen behaalt. Bij gelijkheid van stemmen beslist de bestuursraad. Enkel aangesloten en aanwezige leden die in het voorbije jaar hun lidgeld betaalden, zijn stemgerechtigd. Na de verkiezing wordt binnen de nieuwe bestuursraad door meerderheid van stemmen de vrije functies toegewezen voor een periode van twee jaar. Bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de (onder)voorzitter dubbel.

art. 16
Kandidaturen voor de bestuursraad worden minstens veertien dagen voor de aanvang van de jaarlijkse algemene vergadering schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter en de secretaris. De leden worden hieraan één maand voor de algemene vergadering herinnerd via Sportleven en/of het eigen ledenblad.

art. 16bis
Eventuele voorstellen tot statuutwijziging dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter uiterlijk veertien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering. De leden worden hieraan één maand voor de algemene vergadering herinnerd via Sportleven en/of het eigen ledenblad.

art. 16tres
Uitnodigingen voor de diverse activiteiten georganiseerd door KKSVHo, met inbegrip van de jaarlijkse statutaire vergadering, zullen per e-mail worden verstuurd en de geldigheid hiervan zal als officieel erkend worden. De leden die (nog) niet over e-mail beschikken blijven als voorheen aangeschreven per brief.

art. 17
De bestuursraad vergadert om de maand of op aanvraag van drie bestuursleden. Iedereen wordt verwittigd door de secretaris of door de voorzitter met vermelding van de dagorde. De aanwezigheid van de meerderheid van de bestuursleden is vereist om geldig te kunnen beraadslagen. Indien de eerste vergadering niet in getal is, dan kan de dagorde slechts afgehandeld worden in een bijzondere zitting, minstens acht dagen na de eerste gehouden, en waarvoor alle bestuursleden per brief (of mondeling) worden opgeroepen. De besluiten die dan genomen worden zijn geldig, ongeacht het aantal aanwezigen. De bestuursraad regelt alle taken in verband met het beheer van de vereniging. Zij neemt alle maatregelen die nodig geacht worden tot handhaving van de statuten en beslist over alle onvoorziene gevallen.

art. 18
Jaarlijks wordt er in de maand mei of juni een algemene vergadering belegd waarop de (her)verkiezing van de halve bestuursraad plaatsvindt en statuutwijzingen dienen te gebeuren. Ook zullen er twee toezichters gelast worden met het nazicht van de boekhouding. Deze zal 2 weken voor de statutaire vergadering door 2 leden nagekeken worden. Het verslag wordt besproken tijdens de statutaire vergadering.

In volgorde zal de algemene vergadering volgende punten behandelen:
– voorlezen van de statuten
– jaarverslag van de secretaris
– jaarverslag van de schatbewaarder
– jaarverslag van de opleiders
– vaststellen van de jaarlijkse bijdrage
– vaststellen van het lokaal
– mogelijke wijzigingen van de statuten
– verkiezing van het bestuur
– allerlei voorstellen van de leden

art. 19
De inkomsten van de vereniging bestaan uit bijdragen van de leden, gebeurlijke giften, toelagen, intresten van kapitalen en alle mogelijke andere opbrengsten. Op de tweede plaats zal op alle aangesloten leden een beroep gedaan worden om daadwerkelijk met de bestuursleden mee te werken.

art. 20
In geval van ontbinding van de vereniging zal het bestuur gelast worden een bijzondere ledenvergadering te beleggen. Mits de goedkeuring van de aanwezige leden en in samenspraak met het bestuur, zal een bestemming gegeven worden aan